POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’Ajuntament de Vila-seca posen a disposició dels usuaris i usuàries de la seva política de protecció de dades.

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides present lloc web és:

AJUNTAMENT DE VILA-SECA
CIF: P0810700E
Adreça: Plaça de l’Església, 26 43480 Vila-seca (Tarragona)

3.- Finalitat i temps de conservació dels tractaments de dades.

Les dades que ens facilita pels diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments en el moment de la recollida de dades, és conforme amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i es realitza amb l’única finalitat de prestar-li el servei que ens sol·licita.

A cadascun d’aquests mitjans s’informa detalladament de la finalitat del tractament i que el tractament es portarà a terme única i exclusivament si s’ha autoritzat.

A continuació detallem la informació relativa als diferents tractaments que es porten a terme des de l’AjuntamenCens d’artistes


Per a què farem servir les seves dades
Les dades personals facilitades seran tractades per a la gestió del cens d’artistes per part de l’Ajuntament, així com publicar a la fitxa de contacte les dades facilitades.

Quant de temps conservarem les seves dades
Les dades personals seran incorporades a la base de dades de gestió municipal, i seran incorporades d’acord als criteris de gestió documental definits a les TAAD.


Formulari de contacte

Per a què farem servir les seves dades
Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Quant de temps conservarem les seves dades
Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades.

Després d’això es suprimiran transcorreguts els terminis de conservació legal i   excepte que es puguin derivar responsabilitats administratives, civils, laborals i/o penals.

 


Per a més informació por consultar el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de les competències pròpies de l’Ajuntament, portar a terme la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat i el consentiment de l’interessat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

No es transferiran les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi al Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

5.- Cessió o comunicació de dades a tercers

 

Per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (programari corporatiu, allotjaments web, derivacions de serveis) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”.

Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d’índole tècnica, jurídica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Fora d’aquesta situació, no es realitza cap comunicació de les seves dades personals a tercers, excepte que siguin requerides per les autoritats públiques competents i/o altres entitats, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

5.- Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades, exercint els següents drets:

  • Accés a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim  i quin ús en fem.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les seves dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Podeu exercir aquests drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al responsable del tractament: alcalde de l’Ajuntament de Vila-seca, plaça de l’Església 26, 43480 Vila-seca (Tarragona), o mitjançant instància a la Seu Electrònica.

5.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Vila-seca es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades:

  • Delegat de Protecció de Dades
  • E-mail : dpd@vila-seca.cat
  • Direcció postal: Plaça de l’Ajuntament 26, 43480 Vila-seca (Tarragona)

6.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.